Blank Ekskursjoner og møter Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Logo

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus
Saksarkiv

NOF OA er først og fremst en forening for vern av fuglene og deres miljø. Her kan du blant annet følge med på foreningens administrative arbeid, vernesaker, høringer og lignende.
Hva som vises avhenger av innloggingsstatus (intern saksbehandling vises kun for administrasjonen – gjelder også søkefunksjonen).

Flere av sakene legges ut for diskusjon på vår Facebook-gruppe
Fuglevern i Oslo og Akershus

Grå meny  = Dynamisk meny
 
 Emne: 
Høringer: «Tåjebukta, Håøya – flytebrygge med bølgebryter, Frogn»
Publisert sø. 19. nov. 2017 kl. 01.00
Status: Arbeidet med saken er avsluttet.
Tidslinje:
• Høringsfrist fredag 22. desember 2017

Diskusjon om saken:
 
 

Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har i møte 16.10.2017 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for småbåthavn i Tåjebukta, Håøya, ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget skal tilrettelegge for aktiv bruk av øya til rekreasjons- og friluftsformål for alle, ved å etablere en offentlig gjestehavn for inntil 90 båter.

Tåler vi økt press på øya, som har en unik natur og flere sårbare fuglearter?

Saken ligger på kommunens hjemmeside, her >>.


Meldingen har 2 kommentarer, hvorav 1 direkte – vises med fet skrift i listen nedenfor
Nr.Fra   EmneSendt
HBI5. juni 2018 kl. 18.41
HBI15. des. 2018 kl. 00.45
 

Planen ble vedtatt, og NOF OA har klaget på vedtaket. Håøya er viktig å bevare, naturreservatet tåler ikke for mye press. Les vedtaket her >>.

Vår klage (NOF OA og NOF Drøbak-Frogn) lastes ned fra lenken under.


Melding nr. 2 har én kommentar – se nedenfor
 

NOF OA fikk ikke medhold i klagen, fremst grunnet juridiske forhold. Fylkesmannen skriver dog i sin behandling av klagen at «Fylkesmannen vil følge utviklingen av ferdsel, og vurdere å sette inn ferdselsbegrensende tiltak dersom de ser at forstyrrelsene i området øker».


Melding nr. 3 har ingen kommentarer
Pågående saker: 103
Høringer182: Boligregulering på Persilengen, Nesodden
 • fr. 29. april 2011
 • on. 7. jan. 2015
 • on. 10. feb. 2016
 • 395: Melding om oppstart av verneplanarbeid for Gjerimåsan naturreservat, Gjerdrum og Nannestad
 • ma. 11. mai 2015 (!)
 • 406: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Ausenfjellet næringsområde, Sørum
 • ma. 12. okt. 2015
 • fr. 26. feb. 2016
 • 422: Varsling av oppstart områderegulering Høring av strategisk plan for Hovinbyen, Oslo
 • ma. 21. mars 2016
 • 425: Oppstart av detaljregulering for Kvernstua felt B6 mv., Nittedal
 • ma. 30. mai 2016
 • 434: Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale, Maura, Nannestad
 • fr. 19. aug. 2016
 • 430: Oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for Jølsen næringsområde, Fet
 • fr. 9. sep. 2016
 • 451: Oppstart av arbeid med kommunedelplan for naturmangfold, Ski
 • ti. 17. jan. 2017
 • 452: Planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Grasmogrenda næringspark, Nannestad
 • on. 18. jan. 2017
 • 455: Oppstart av reguleringsarbeid og planprogram for Fjellsrud masseuttak, Fet
 • ma. 20. feb. 2017
 • 456: Fv. 156 Bråtan–Tusse, Frogn
 • sø. 26. feb. 2017
 • 457: Områderegulering Nitelva, Skedsmo
 • ma. 20. mars 2017
 • 459: Forvaltningsplan for gjess, Frogn
 • sø. 30. april 2017
 • 462: Reguleringsplan for boligområde på Hval søndre, Sørum
 • on. 21. juni 2017
 • 460: kommuneplan for Oslo, samfunnsdel med byutviklingsstrategi, Oslo
 • fr. 30. juni 2017
 • 461: forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs strekningen Spro-Fagerstrand Fv. 157, Nesodden
 • on. 12. juli 2017
 • 463: Oppstart av regulering og høring av planprogram for Romeriksåsen flerbruksarena, Gjerdrum
 • ma. 7. aug. 2017
 • 464: Detaljreguleringsplan Nedre Bårlibakken, Lørenskog
 • fr. 18. aug. 2017
 • 470: Forslag til områderegulering for Skøyen, Oslo
 • ma. 18. sep. 2017
 • 466: Søknad om mudring og utfylling i Vorma og Minnevika, Eidsvoll
 • on. 20. sep. 2017
 • 483: Oppstart av regulering av områdene omkring Haugen gård og Hammarsvegen, Rælingen
 • ti. 26. sep. 2017
 • 474: Grønmo reguleringsplan, Oslo
 • ma. 2. okt. 2017
 • 479: Radiumhospitalet – kunngjøring av oppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning, Oslo
 • ti. 3. okt. 2017
 • 467: Forslag til områderegulering for Solbergskog, Nesodden
 • on. 11. okt. 2017
 • 478: Oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale for Hektneråsen sør, Rælingen
 • fr. 13. okt. 2017
 • 482: Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner
 • ma. 23. okt. 2017
 • 489: Forslag til detaljregulering av Thorleif Haugs vei, Voksenkollen til boliger, Oslo
 • ma. 6. nov. 2017
 • 490: Detaljregulering for Tangen pukkverk, Nannestad
 • sø. 12. nov. 2017
 • 485: Rensing av sigevann fra Bøler avfallsdeponi, Skedsmo
 • ma. 13. nov. 2017
 • 495: Detaljregulering for Grasmogrenda næringspark, N1, N2, N3 og N5, Nannestad
 • ma. 4. des. 2017
 • 488: Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bliksrudåsen boligområde, Aurskog- Høland
 • fr. 8. des. 2017 (!)
 • 496: Smedstua - offentlig ettersyn av reguleringsplan for nytt næringsområde, Sørum
 • ti. 30. jan. 2018
 • 497: Forslag til detaljregulering for BK1 Engelsrudhagen, Nannestad
 • on. 31. jan. 2018
 • 498: Forslag til detaljregulering for Haugerud, Maura, Nannestad
 • on. 31. jan. 2018
 • 499: Forslag til detaljregulering for Engelsrudhagen øst, Nannestad
 • on. 31. jan. 2018
 • 502: Planprogram og varsling av oppstart for reguleringsplan Bjørkemoen massemottak og næringsområde, Sørum
 • on. 14. mars 2018
 • 503: Forslag til detaljregulering av Bogerudveien 15 til to boligblokker på 4-5 etasjer med sokkeletasje, Oslo
 • ma. 19. mars 2018
 • 504: Ny vannforsyning, Oslo
 • ma. 19. mars 2018
 • 505: Nedlegging av 20 dammer i Akershus: Fet, skedsmo, sørum, Nittedal, Rælingen, Lørenskog
 • ti. 3. april 2018
 • 506: Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for områderegulering Herbergåsen næringspark, Nes
 • ti. 3. april 2018
 • 508: Oppstart av arbeid med reguleringsplan og byggesak for Zinoberveien 128–130, Oslo
 • ti. 10. april 2018
 • 510: Kommunedelplan for Årnes 2017–2030, Nes
 • fr. 25. mai 2018
 • 511: Kommunedelplan 3 Fornebu 2017–2035, Bærum
 • lø. 26. mai 2018
 • 512: Kommuneplan 2018–2042, Nesodden
 • on. 1. aug. 2018
 • 513: Skjøtselsplan for Nestangen, Nes
 • lø. 1. sep. 2018
 • 517: Oppstart av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei i Strømsdalen, Rælingen
 • fr. 21. sep. 2018
 • 518: forslag til detaljregulering av Ammerudveien 300, Huken til grønnstruktur tilrettelagt for idrett-, kultur- og naturopplevelser, Oslo
 • ma. 24. sep. 2018
 • ma. 4. feb. 2019
 • 519: Forslag kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2018-2028, Aurskog-Høland
 • ti. 25. sep. 2018
 • 520: Kommuneplan 2019–2031 arealdelen, Sørum
 • on. 26. sep. 2018
 • 523: Detaljregulering med konsekvensutredning av Ullernchausseen 70, Radiumhospitalet til sykehus med mer, Oslo
 • ma. 5. nov. 2018
 • 522: Områdereguleringsplan for Hansefellåsen, Rælingen
 • fr. 9. nov. 2018
 • 521: Kommuneplan 2018–2035 arealdelen, Nannestad
 • to. 15. nov. 2018
 • 526: Den grønne ringen, Oslo
 • ma. 19. nov. 2018
 • 530: Hotell på Fløysbonn - begrenset høring, Oppegård
 • ma. 7. jan. 2019 (!)
 • 531: Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, Frogn
 • on. 9. jan. 2019 (!)
 • 535: Supplerende vern
 • ti. 15. jan. 2019
 • 528: Forslag til detaljregulering for Kantorbekken terrasse, Oppegård
 • fr. 18. jan. 2019 (!)
 • 529: Forslag til detaljregulering for Kolbotnveien 45-47, Oppegård
 • fr. 18. jan. 2019 (!)
 • 534: Forslag til detaljregulering for Ladderudåsen nord, Eidsvoll
 • ma. 21. jan. 2019 (!)
 • 527: Kommuneplan for Nordre Follo 2019–2030
 • to. 31. jan. 2019
 • 532: Detaljregulering for Arnestadjordet i Langhus sentrumsområde, Ski
 • fr. 1. feb. 2019 (!)
 • 533: Detaljregulering for Nannestadvegen 522-528, del av S06 i Maura, Nannestad
 • on. 6. feb. 2019 (!)
 • 541: Innspill til rullering av anleggsplanen, Bærum
 • to. 28. feb. 2019
 • 542: Forslag til kommuneplan 2018–2030, Nittedal
 • fr. 1. mars 2019 (!)
 • 543: Plan for ivaretakelse av naturmangfold , Ås
 • on. 13. mars 2019
 • 544: Forslag til detaljregulering av ny vannforsyning til Oslo, Huseby vannbehandlingsanlegg, Oslo
 • ma. 18. mars 2019
 • fr. 9. aug. 2019
 • 547: Fossen Søndre, Frogn
 • ma. 6. mai 2019
 • 549: Tilleggsvarsling: Detaljregulering på Haugen gård, Rælingen
 • on. 12. juni 2019
 • 551: Detaljregulering for Skjønhaug, Nesodden
 • ma. 1. juli 2019
 • 553: Detaljreguleringsplan 2017-2 -Lørenskog videregående skole, Lørenskog
  558: Forslag til detaljregulering – Grindermåsan, Nes kommune
 • fr. 20. sep. 2019
 • 560: Oppstart – reguleringsplan hovedvannledning Nordbysjøen – Flateby vannverk, Enebakk og Rælingen
 • fr. 20. sep. 2019
 • 559: Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for Zinoberveien 145, Oslo
 • ma. 23. sep. 2019
 • 561: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Dumpa-området på Fornebu, Bærum
 • fr. 4. okt. 2019
 • 564: Høring om Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold
 • fr. 15. nov. 2019
 • 565: Nettplan Stor-Oslo - Ny 420 kV forbindelse Hamang - Bærum - Smestad, NVE
 • on. 1. jan.
 • 566: Oppstart av detaljregulering for B_F 6-8, Fjuk, Nes
 • fr. 10. jan.
 • 481: Forlengelse av brygge i Solbukta, Frogn
  Vernesaker550: Klage på skadefellingstillatelse på grågås, Frogn
 • ma. 17. juni 2019
 • 555: Tillatelse til nedgraving av høyspentkabel i Lilleøya naturreservat, Bærum
 • ma. 19. aug. 2019 (!)
 • 554: Dispensasjon til å arrangere orienteringsløp innenfor Slattumsrøa naturreservat, Nittedal
 • to. 22. aug. 2019 (!)
 • 277: Forslag om vern av Flakstadmåsan, Ullensaker og Nes (for å hindre planer om industriell torvdrift)
  515: Forslag om opparbeidelse av tursti/skolevei i myr/våtmark Østliveien–Peer Gynts vei, Nittedal
  552: Ulovlig punktering av måkeegg
  Vis sak nr:  

  Hurtiglenker:

  Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

  Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

  All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.