Blank Ekskursjoner og møter Blank
Logo

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus
Saksarkiv

NOF OA er først og fremst en forening for vern av fuglene og deres miljø. Her kan du blant annet følge med på foreningens administrative arbeid, vernesaker, høringer og lignende.
Hva som vises avhenger av innloggingsstatus (intern saksbehandling vises kun for administrasjonen – gjelder også søkefunksjonen).

Flere av sakene legges ut for diskusjon på vår Facebook-gruppe
BirdLife Oslo og Akershus – fugler og fuglevern

Grå meny  = Dynamisk meny
 
 Emne: 
Vernesaker: «Forslag om vern av Flakstadmåsan, Ullensaker og Nes (for å hindre planer om industriell torvdrift)»
Publisert ma. 8. juli 2013 kl. 10.16
Status: Arbeidet med saken pågår.
Tidslinje:
(Ingen datoer er angitt)

Diskusjon om saken:
 
 

Se også klage sendt til fylkesmannen, lenger ned i denne tråd: http://nofoa.no/7804/5

HortulanDegernes Torvstrøfabrikk har søkt om leie og uttak av torvmasser på Flakstadmåsan. Begge de aktuelle kommunene, Nes og Ullensaker, har innvilget konsesjon for utvida drift, til tross for at dette er ei intakt høgmyr av nasjonal verdi (A). I tillegg er myra en viktig fuglelokalitet, og er omtalt i «Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus». Den intakte delen av myra er i ferd med å bli ødelagt ved at tiltakshaver har gravd djupe grøfter her, noe som tørker ut myra og gir kraftig avrenning til nedenforliggende arealer.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og NOF OA har klaget kommunenes vedtak inn for Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og bedt om oppsettende virkning (at aktiviteten opphører til klagen er ferdigbehandlet). Begge kommunene har avvist klagen, og den er nå til behandling hos Fylkesmannen.

Naturvernforbundet og NOF OA vurderer fortløpende nye initiativ for å skape oppmerksomhet om saken og løfte den opp på den faglige dagsorden.

Les videre om vårt verneforslag. Last gjerne ned dokumentasjon og brev (nedenfor bildene) og kom med kommentarer!

Relevante lenker:

Oversikt Flakstadmåsan

Bilder over den ødeleggende grøftingen:

Flakstadmåsan 1 rørutløpFlakstadmåsan rørutløpet

Flakstadmåsan etter rørutløpetFlakstadmåsan etter rørutløpet

Flakstadmåsan rørinnløpetFlakstadmåsan rørinnløpet

Fladstadmåsan rørinnløpetFlakstadmåsan rørinnløpet

Flakstadmåsan før rørinnløpetFlakstadmåsan før rørinnløpet

Flakstadmåsan grøftmøtet og østoverFlakstadmåsan grøftmøtet og østover

Flakstadmåsan sørover fra grøftmøtetFlakstadmåsan sørover fra grøftmøtet

--

Meldingen har 11 kommentarer, hvorav 3 direkte – vises med fet skrift i listen nedenfor
Nr.Fra   EmneSendt
HBI9. mai 2015 kl. 11.46
HBI28. juli 2013 kl. 02.44
HBI23. juli 2013 kl. 02.11
HBI17. jan. 2014 kl. 14.42
HBI19. des. 2014 kl. 16.52
12 HBI21. feb. 2016 kl. 23.32
HBI31. mars 2014 kl. 22.28
HBI25. okt. 2014 kl. 12.25
HBI29. mars 2015 kl. 14.10
10 HBI29. juni 2015 kl. 19.24
11 HBI23. sep. 2015 kl. 23.04
 

Diverse avisutklipp samles her.

--

Melding nr. 9 har ingen kommentarer
 

Artikkel i Østlandssendingen, 17. juli 2013:

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/frykter-for-dyre--og-plantelivet-1.11152217

Artikkel i Romerike blad, 14. august 2013 lastes ned fra lenken under.

--

Melding nr. 3 har ingen kommentarer
 

NOF OAs verneforslag ble sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. juli 2013, og er å finne i lenkene nedenfor.

--

Melding nr. 2 har 8 kommentarer, hvorav 1 direkte – klikk her for oversikt >>
 

I betingelsene for konsesjon for toruttak står at Degernes torvstrøfabrikk skal ta hensyn til hortulan. NOF OA skrev brev til Degernes torvstrøfabrikk, 04.11.2013, og ba om dokumentasjon på hvilke tiltak som er gjennomført.

Vi spurte også om torvstrøfabrikken kunne dokumentere om torvuttaket vil påvirke nærliggende områder, eksempelvis Grenimåsan naturreservat.

NOF OA fikk aldri svar på henvendelsen, og har nå sendt forespørselen videre til Ullensaker kommune, med kopi til Nes kommune og miljøvernavdelingen i Fylkesmannen Oslo og Akershus.

Se lenken under.

--

Melding nr. 4 har 7 kommentarer, hvorav 2 direkte – klikk her for oversikt >>
 
Om: Flakstadmåsan, konsesjonsbetingelser
Kommentar til Flakstadmåsan, konsesjonsbetingelser av Håkan Billing
Skrevet av Håkan Billing (HBI) fr. 19. des. 2014 kl. 16.52

Skandaløst fra Ullensaker kommune

I konsesjonen av 19.03.2013 til Degernes Torvstrøfabrikk, om uttak av torv på Flakstadmåsan/Jøhdalsmåsan, er det et krav at det tas nødvendige hensyn for å ivareta fuglearten hortulan i forbindelse med det omsøkte tiltaket.

NOF OA sendte brev til Degernes Torvstrøfabrikk 04.11.2013, hvor vi blant annet ba om dokumentasjon på hvilke planer torvstrøfabrikken har utarbeidet for å oppfylle konsesjonsbetingelsen om hortulan. Degernes Torvstrøfabrikk svarte aldri på henvendelsen.

Derfor skrev NOF OA til Ullensaker kommune, 17.01.2014, hvor vi henviste til vårt brev til Degernes Torvstrøfabrikk, med forespørsel om kommunen kunne fremvise dokumentasjon i henhold til våre spørsmål. Ullensaker kommune svarte heller ikke på henvendelsen.

Den 12.12.2014 purret NOF OA til Ullensaker kommune. Vi fikk svar fra kommunen 18.12.2014. I svaret fra Ullensaker kommune siteres det fra en redegjørelse om hortulan, skrevet av advokatfirmaet Wellies, på vegne av Degernes Torvstrøfabrikk. Redegjørelsen er hårreisende mangelfull, og Ullensaker kommunes svar til oss er om mulig enda verre. (Advokatfirma Wellies er for øvrig nedlagt, og ble slettet fra Brønnøysundregistrene 20.11.2014.)

At Degernes Torvstrøfabrikk ikke har kjennskap til hvordan man forvalter hortulan må være så. Redegjørelsen gir inntrykk av at man velger å ignorere hvor viktig det er å ta hensyn til en art som har rødlistestatus CR – kritisk truet. Det foreligger ingen tiltaksplan i redegjørelsen, som stort sett går ut på å nevne at hortulan trives på torvmyrer og at den planlagte virksomheten derfor er forenlig med ivaretakelse av arten. Det vises til «Plan for truet Hortulan», som ikke heter det, men Handlingsplan for hortulan. En kan lure på hvor mange (få) minutter som ble brukt til å skumlese handlingsplanen.

Langt verre er det at Ullensaker kommune mener den «redegjørelse» som Degernes Torvstrøfabrikk leverer er å anse som «tilstrekkelig for å ivareta fuglearten Hortulan på Jødahlsmåsan/Flakstadmåsan». (Ja, det er feil å skrive artsnavn med stor forbokstav, men verken Degernes Torvstrøfabrikk eller Ullensaker kommune vet bedre.)

Det er direkte skandaløst at en kommune gir direkte blaffen i sitt ansvar for å ivareta en av de mest truede virveldyrartene i Norge. Verken Degernes Torvstrøfabrikk eller Ullensaker kommune har klart å vise til på hvilken måte uttak av torv på Flakstadmåsan/Jødahlsmåsan vil skje i tråd med konsesjonsbetingelsen om å ivareta hortulan.

NOF OA kan vanskelig se at den moderne torvdriften på myra lar seg kombinere med konsesjonens betingelse. Men det ser ikke ut til å bekymre Ullensaker kommune, som dermed stiller i en miljøverstingklasse for seg. Vi har fortsatt til gode å se en tiltaksplan. Verken Degernes Torvstrøfabrikk eller Ullensaker kommune har kontaktet norges fremste ekspert på hortulan, professor Svein Dale ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. En befaring foretatt 12.12.2014 viser at muligheten for hortulan ikke er ivaretatt, og at de foreløpige tiltakene for industriell torvdrift kun har svekket biotopen for å være tiltrekkende for hortulan. Der hvor torvdriften nå skal begynne er det ikke satt igjen biotoper for hortulan å hekke i, og alle potensielle syngeplasser er fjernet.

Konsesjonsvilkårene må derfor anses å være brutt, og videre torvdrift må stanses umiddelbart.

Håkan Billing
leder NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus)

Svaret fra Ullensaker kommune lastes ned fra lenken under

--

Melding nr. 7 har én kommentar – se nedenfor
 
Om: Flakstadmåsan, konsesjonsbetingelser
Kommentar til Om: Flakstadmåsan, konsesjonsbetingelser av Håkan Billing
Skrevet av Håkan Billing (HBI) sø. 21. feb. 2016 kl. 23.32

NOF OA har nå klaget saken inn for Klagenemnda for miljøinformasjon. Etter gjenatte purringer har vi fortsatt ikke fått innsyn i tiltaksplanen for ivaretakelse av hortulan.

Klagen lastes ned fra lenken under.

 

--

Melding nr. 12 har ingen kommentarer
 
Flakstadmåsan, klage til Fylkesmannen
Kommentar til Flakstadmåsan, konsesjonsbetingelser av Håkan Billing
Skrevet av Håkan Billing (HBI) ma. 31. mars 2014 kl. 22.28

NOF OA har i dag sendt klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, hvor vi mener at konsesjonen til torvuttak må trekkes tilbake.

Klagen lastes ned fra lenken under. Vi viser til følgende punkter:

 1. Endring i drift bryter mot konsesjonen.
 2. Kravet om ivaretakelse av hortulan er ikke tilfredsstilt.
 3. Nødvendig hensyn til ny informasjon om rastende sædgjess må vektlegges.
 4. Tilgrensende naturreservat trues.
 5. Biologisk mangfold og naturtype trues.
 6. Virkningen av karbonutslipp er ikke blitt vurdert.
--

Melding nr. 5 har 4 kommentarer, hvorav 1 direkte – klikk her for oversikt >>
 
Om: Flakstadmåsan, klage til Fylkesmannen
Kommentar til Flakstadmåsan, klage til Fylkesmannen av Håkan Billing
Skrevet av Håkan Billing (HBI) lø. 25. okt. 2014 kl. 12.25

Vår klage havnet hos Fylkesmannens landbruksavdeling, i stedet for hos miljøvernavdelingen. Klagen ble avslått, men vi jobber videre med saken.

Last ned klagesvaret fra lenken under.

--

Melding nr. 6 har 3 kommentarer, hvorav 1 direkte – klikk her for oversikt >>
 
Om: Flakstadmåsan, klage til Fylkesmannen
Kommentar til Om: Flakstadmåsan, klage til Fylkesmannen av Håkan Billing
Skrevet av Håkan Billing (HBI) sø. 29. mars 2015 kl. 14.10

HortulanKampen om Flakstadmåsan går videre. NOF OA har, 28.30.2015, sendt klage til Miljødirektoratet, hvor vi mener at vårt tidligere klagebrev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus ble mangelfullt behandlet av feil avdeling.

Vårt klagebrev, som også inneholder en del tidligere klager og kommunikasjon, lastes ned fra lenken under.

--

Melding nr. 8 har 2 kommentarer, hvorav 1 direkte – klikk her for oversikt >>
 
Om: Flakstadmåsan, klage til Fylkesmannen
Kommentar til Om: Flakstadmåsan, klage til Fylkesmannen av Håkan Billing
Skrevet av Håkan Billing (HBI) ma. 29. juni 2015 kl. 19.24

Miljødirektoratet avslo vår klage, mest begrunnet med at direktoratet ikke har klagemyndighet. Det positive er att Miljødirektoratet anbefaler oss om å gå i videre dialog med Fylkesmannen for å finne ut om det finnes andre muligheter for å få prøvd vedtaket.

Brevet fra Miljødirektoratet lastes ned fra lenken under.

--

Melding nr. 10 har én kommentar – se nedenfor
 
Om: Flakstadmåsan, klage til Fylkesmannen
Kommentar til Om: Flakstadmåsan, klage til Fylkesmannen av Håkan Billing
Skrevet av Håkan Billing (HBI) on. 23. sep. 2015 kl. 23.04

Parallelt med NOF OAs klage, har Ullensaker venstre, ved Stein Leidal, sendt klage til Landbruksdirekoratet. Den klagen førte heller ikke frem, men også her kommer myndighetene med noen direkte råd:

Landbruksdirektoratet ber derfor Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomgå henvendelsene i saken og undersøke om de faktiske forhold er slik som anført, og dersom det er grunnlag for det, følge opp med tiltak. Vi vil tih·å at disse undersøkelsene foretas av personer med både landbruks- og miljøfaglig kompetanse.

Miljødirektoratet har som nevnt mottatt klage fra NOF-OA datert 28.3.15. Det kan være grurmlag for undersøkelser og/eller tiltak etter annet lovverk enn det som Landbruksdirektoratet forvalter. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan bli behov for å samordne arbeidet på tvers av sektorene.

Last ned fra landbruksdirektoratet fra lenken under.

--

Melding nr. 11 har ingen kommentarer
Pågående saker: 166
Vernesaker277: Forslag om vern av Flakstadmåsan, Ullensaker og Nes (for å hindre planer om industriell torvdrift)
Fagrapporter603: Fugletellinger Østensjøvannet
Høringer182: Boligregulering på Persilengen, Nesodden
 • fr. 29. april 2011
 • on. 7. jan. 2015
 • on. 10. feb. 2016
 • 395: Melding om oppstart av verneplanarbeid for Gjerimåsan naturreservat, Gjerdrum og Nannestad
 • ma. 11. mai 2015 (!)
 • 406: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Ausenfjellet næringsområde, Sørum
 • ma. 12. okt. 2015
 • fr. 26. feb. 2016
 • 422: Varsling av oppstart områderegulering Høring av strategisk plan for Hovinbyen, Oslo
 • ma. 21. mars 2016
 • 425: Oppstart av detaljregulering for Kvernstua felt B6 mv., Nittedal
 • ma. 30. mai 2016
 • 434: Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale, Maura, Nannestad
 • fr. 19. aug. 2016
 • 430: Oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for Jølsen næringsområde, Fet
 • fr. 9. sep. 2016
 • 451: Oppstart av arbeid med kommunedelplan for naturmangfold, Ski
 • ti. 17. jan. 2017
 • 452: Planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Grasmogrenda næringspark, Nannestad
 • on. 18. jan. 2017
 • 455: Oppstart av reguleringsarbeid og planprogram for Fjellsrud masseuttak, Fet
 • ma. 20. feb. 2017
 • 456: Fv. 156 Bråtan–Tusse, Frogn
 • sø. 26. feb. 2017
 • 457: Områderegulering Nitelva, Skedsmo
 • ma. 20. mars 2017
 • 459: Forvaltningsplan for gjess, Frogn
 • sø. 30. april 2017
 • 462: Reguleringsplan for boligområde på Hval søndre, Sørum
 • on. 21. juni 2017
 • 460: kommuneplan for Oslo, samfunnsdel med byutviklingsstrategi, Oslo
 • fr. 30. juni 2017
 • 461: forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs strekningen Spro-Fagerstrand Fv. 157, Nesodden
 • on. 12. juli 2017
 • 463: Oppstart av regulering og høring av planprogram for Romeriksåsen flerbruksarena, Gjerdrum
 • ma. 7. aug. 2017
 • 464: Detaljreguleringsplan Nedre Bårlibakken, Lørenskog
 • fr. 18. aug. 2017
 • 470: Forslag til områderegulering for Skøyen, Oslo
 • ma. 18. sep. 2017
 • 466: Søknad om mudring og utfylling i Vorma og Minnevika, Eidsvoll
 • on. 20. sep. 2017
 • 483: Oppstart av regulering av områdene omkring Haugen gård og Hammarsvegen, Rælingen
 • ti. 26. sep. 2017
 • 474: Grønmo reguleringsplan, Oslo
 • ma. 2. okt. 2017
 • 479: Radiumhospitalet – kunngjøring av oppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning, Oslo
 • ti. 3. okt. 2017
 • 467: Forslag til områderegulering for Solbergskog, Nesodden
 • on. 11. okt. 2017
 • 478: Oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale for Hektneråsen sør, Rælingen
 • fr. 13. okt. 2017
 • 482: Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner
 • ma. 23. okt. 2017
 • 489: Forslag til detaljregulering av Thorleif Haugs vei, Voksenkollen til boliger, Oslo
 • ma. 6. nov. 2017
 • 490: Detaljregulering for Tangen pukkverk, Nannestad
 • sø. 12. nov. 2017
 • 485: Rensing av sigevann fra Bøler avfallsdeponi, Skedsmo
 • ma. 13. nov. 2017
 • 495: Detaljregulering for Grasmogrenda næringspark, N1, N2, N3 og N5, Nannestad
 • ma. 4. des. 2017
 • 488: Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bliksrudåsen boligområde, Aurskog- Høland
 • fr. 8. des. 2017 (!)
 • 496: Smedstua - offentlig ettersyn av reguleringsplan for nytt næringsområde, Sørum
 • ti. 30. jan. 2018
 • 497: Forslag til detaljregulering for BK1 Engelsrudhagen, Nannestad
 • on. 31. jan. 2018
 • 498: Forslag til detaljregulering for Haugerud, Maura, Nannestad
 • on. 31. jan. 2018
 • 499: Forslag til detaljregulering for Engelsrudhagen øst, Nannestad
 • on. 31. jan. 2018
 • 502: Planprogram og varsling av oppstart for reguleringsplan Bjørkemoen massemottak og næringsområde, Sørum
 • on. 14. mars 2018
 • 503: Forslag til detaljregulering av Bogerudveien 15 til to boligblokker på 4-5 etasjer med sokkeletasje, Oslo
 • ma. 19. mars 2018
 • 504: Ny vannforsyning, Oslo
 • ma. 19. mars 2018
 • 505: Nedlegging av 20 dammer i Akershus: Fet, skedsmo, sørum, Nittedal, Rælingen, Lørenskog
 • ti. 3. april 2018
 • 506: Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for områderegulering Herbergåsen næringspark, Nes
 • ti. 3. april 2018
 • 508: Oppstart av arbeid med reguleringsplan og byggesak for Zinoberveien 128–130, Oslo
 • ti. 10. april 2018
 • 510: Kommunedelplan for Årnes 2017–2030, Nes
 • fr. 25. mai 2018
 • 511: Kommunedelplan 3 Fornebu 2017–2035, Bærum
 • lø. 26. mai 2018
 • 512: Kommuneplan 2018–2042, Nesodden
 • on. 1. aug. 2018
 • 513: Skjøtselsplan for Nestangen, Nes
 • lø. 1. sep. 2018
 • 517: Oppstart av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei i Strømsdalen, Rælingen
 • fr. 21. sep. 2018
 • 518: forslag til detaljregulering av Ammerudveien 300, Huken til grønnstruktur tilrettelagt for idrett-, kultur- og naturopplevelser, Oslo
 • ma. 24. sep. 2018
 • ma. 4. feb. 2019
 • 519: Forslag kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2018-2028, Aurskog-Høland
 • ti. 25. sep. 2018
 • 520: Kommuneplan 2019–2031 arealdelen, Sørum
 • on. 26. sep. 2018
 • 523: Detaljregulering med konsekvensutredning av Ullernchausseen 70, Radiumhospitalet til sykehus med mer, Oslo
 • ma. 5. nov. 2018
 • 522: Områdereguleringsplan for Hansefellåsen, Rælingen
 • fr. 9. nov. 2018
 • 521: Kommuneplan 2018–2035 arealdelen, Nannestad
 • to. 15. nov. 2018
 • 526: Den grønne ringen, Oslo
 • ma. 19. nov. 2018
 • 530: Hotell på Fløysbonn - begrenset høring, Oppegård
 • ma. 7. jan. 2019 (!)
 • 531: Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, Frogn
 • on. 9. jan. 2019 (!)
 • 535: Supplerende vern
 • ti. 15. jan. 2019
 • 528: Forslag til detaljregulering for Kantorbekken terrasse, Oppegård
 • fr. 18. jan. 2019 (!)
 • 529: Forslag til detaljregulering for Kolbotnveien 45-47, Oppegård
 • fr. 18. jan. 2019 (!)
 • 534: Forslag til detaljregulering for Ladderudåsen nord, Eidsvoll
 • ma. 21. jan. 2019 (!)
 • 527: Kommuneplan for Nordre Follo 2019–2030
 • to. 31. jan. 2019
 • 532: Detaljregulering for Arnestadjordet i Langhus sentrumsområde, Ski
 • fr. 1. feb. 2019 (!)
 • 533: Detaljregulering for Nannestadvegen 522-528, del av S06 i Maura, Nannestad
 • on. 6. feb. 2019 (!)
 • 541: Innspill til rullering av anleggsplanen, Bærum
 • to. 28. feb. 2019
 • 542: Forslag til kommuneplan 2018–2030, Nittedal
 • fr. 1. mars 2019 (!)
 • 543: Plan for ivaretakelse av naturmangfold , Ås
 • on. 13. mars 2019
 • 544: Forslag til detaljregulering av ny vannforsyning til Oslo, Huseby vannbehandlingsanlegg, Oslo
 • ma. 18. mars 2019
 • fr. 9. aug. 2019
 • 547: Fossen Søndre, Frogn
 • ma. 6. mai 2019
 • 549: Tilleggsvarsling: Detaljregulering på Haugen gård, Rælingen
 • on. 12. juni 2019
 • 551: Detaljregulering for Skjønhaug, Nesodden
 • ma. 1. juli 2019
 • 553: Detaljreguleringsplan 2017-2 -Lørenskog videregående skole, Lørenskog
  558: Forslag til detaljregulering – Grindermåsan, Nes kommune
 • fr. 20. sep. 2019
 • 560: Oppstart – reguleringsplan hovedvannledning Nordbysjøen – Flateby vannverk, Enebakk og Rælingen
 • fr. 20. sep. 2019
 • 559: Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for Zinoberveien 145, Oslo
 • ma. 23. sep. 2019
 • 561: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Dumpa-området på Fornebu, Bærum
 • fr. 4. okt. 2019
 • 564: Høring om Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold
 • fr. 15. nov. 2019
 • 565: Nettplan Stor-Oslo - Ny 420 kV forbindelse Hamang - Bærum - Smestad, NVE
 • on. 1. jan. 2020
 • 566: Oppstart av detaljregulering for B_F 6-8, Fjuk, Nes
 • fr. 10. jan. 2020
 • 573: Utkast til ny forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark, Oslo
 • ma. 17. feb. 2020
 • 568: Kommunedelplan 3 for Fornebu - 2. gangs behandling, Bærum
 • on. 22. april 2020
 • 569: Innspill til oppstart for detaljregulering av bussanlegg Leiraveien 12-14, Lillestrøm
 • fr. 8. mai 2020
 • 574: GLBs søknad om permanent endring i flomreglement for Øyeren, NVE
 • fr. 8. mai 2020
 • 572: Høring om ny friluftshalvøy i Lysakerfjorden, Bærum
 • fr. 29. mai 2020
 • 583: Merknader til søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av deponi – Jølsen Miljøpark, Lillestrøm
  585: Forslag til kommunedelplan for energi og klima, Nannestad
  586: Oppstart av reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs fv. 1406, Nesodden
  590: Oppstart av vernearbeid i Østmarka
 • ti. 15. des. 2020
 • 588: Detaljregulering for N5b, Moreppen, Nannestad
 • on. 23. des. 2020
 • 589: Merknader til detaljregulering for Bjørkeåsen, delområde B8, Nannestad
 • on. 23. des. 2020
 • 591: Flateby vannverk, Enebakk
 • ma. 18. jan. 2021
 • 594: Offentlig ettersyn av detaljregulering for Hansefellåsen sør, Rælingen
 • ma. 1. feb. 2021
 • 595: Detaljregulering for K3 søndre del, OSL vest - planid 19-06, Nannestad
 • on. 3. feb. 2021
 • 597: Høring av forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan 2022–2034 og varsel om oppstart av planarbeid for kommuneplanen, Nittedal
 • sø. 28. feb. 2021
 • 598: Forslag til strategi for grønne tak og fasader, Oslo
 • fr. 5. mars 2021
 • 599: Høring - Skjøtselsplan for Kjøyabukta verneområde, Ås
 • sø. 7. mars 2021
 • 600: Høring av forslag til skjøtselsplan for Slorene, Nordre Follo og Ås
 • fr. 26. mars 2021
 • to. 12. aug. 2021
 • 604: Varsling av planoppstart og høring av planprogram, utvidelse av pukkverket på Steinshøgda, Bærum
 • to. 15. april 2021
 • 607: Kommunalt planprogram for 2022–2046, Nesodden
 • fr. 7. mai 2021
 • 611: Høring av planprogram til kommuneplan, Enebakk
 • to. 9. sep. 2021
 • 612: Høring av kommuneplanens samfunnsdel, inkl. arealstrategier, Rælingen
 • to. 16. sep. 2021
 • 613: Høring av Planprogram for regionale planer, Viken
 • fr. 24. sep. 2021
 • 614: Oppstart av detaljreguleringsarbeid for Grønlikaia, Oslo
 • ti. 19. okt. 2021
 • 615: Tretjerndalsveien på Lundermoen, Lillestrøm
 • sø. 31. okt. 2021
 • 616: Oppstart av planarbeid og høring av utkast til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023–2034, Nordre Follo
 • ma. 1. nov. 2021
 • 617: Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn – Planprogram til revidering av kommuneplanens arealdel, Frogn
 • ma. 1. nov. 2021
 • 618: Utenriksfergeutredning, Oslo
 • ma. 15. nov. 2021
 • 619: Offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel 2021–2046, Nesodden
 • fr. 19. nov. 2021
 • 621: Revidert forslag til kommuneplanens arealdel 2018–2023, Nannestad
 • ma. 31. jan. 2022
 • 622: Forslag til detaljregulering av bekkedraget langs T-banen fra Stasjonsveien til Makrellbekken til grøntområde med tursti, Oslo
 • ma. 28. feb. 2022
 • 624: Merknader ved oppstart av planarbeid for terrengregulering og nydyrking på Riis gård, Ås
 • on. 27. april 2022
 • 625: Ny forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Aurskog-Høland
 • to. 12. mai 2022
 • 627: Kommunedelplan for naturmangfold, Nordre Follo
 • ti. 28. juni 2022
 • 626: Høring av forslag til kommuneplanens arealdel 2022–2046, Nesodden
 • to. 25. aug. 2022
 • 628: Kommuneplan 2022–2035 – høring av forslag til ny samfunnsdel, Nittedal
 • to. 15. sep. 2022
 • 629: Innspill til detaljregulering for «Fv. 156 Bråtan-Tusse», Frogn
 • to. 15. sep. 2022
 • 634: Forslag til detaljregulering for Øvre Fjuk B_F6-8, Nes
 • on. 9. nov. 2022
 • 635: VA på langs, Nittedal
 • to. 10. nov. 2022
 • 636: Langerud koblingsstasjon, Vestby
 • fr. 11. nov. 2022
 • 637: Høring av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023–2034, Rælingen
 • fr. 18. nov. 2022
 • 640: Ny friluftsøy i Lysakerfjorden, Bærum
 • fr. 9. des. 2022
 • 642: Kommuneplanens arealdel 2023–2034, Nordre Follo
 • ma. 12. des. 2022
 • 641: Oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for Varingskollen, Nittedal
 • fr. 16. des. 2022
 • 644: Kommuneplanens arealdel 2022–2042, Bærum
 • to. 5. jan.
 • 647: Merknader ved oppstart av detaljregulering for Øra, Sætre (Sætrepollen), Asker
 • ma. 6. feb.
 • 650: Kommuneplanens arealdel 2022-2035, Nittedal
 • sø. 5. mars
 • 651: Kommuneplanens arealdel 2023-2035, Frogn
 • lø. 1. april
 • 652: Forslag til kommunedelplan for naturmangfold, Eidsvoll
 • on. 19. april
 • 654: Innspill handlingsplan dyrevelferd, Oslo
  655: Detaljregulering for Haug massemottak, GNR. 36 BNR. 1, Ullensaker
 • fr. 23. juni
 • 656: Oppstart av reguleringsplan for Børrebråten, Frogn
 • sø. 2. juli
 • 659: Kommuneplanens arealdel 2023–2040, Nannestad
 • fr. 1. sep.
 • 481: Forlengelse av brygge i Solbukta, Frogn
  Prosjekter592: Omplassering av gråspurver fra plantevarehuset Plantasjen på Skedsmo i Lillestrøm kommune, vinteren 2020–2021
  605: Fuglelokaliteter i nye Asker kommune
  648: Oslofjordens strandsone
  Vernesaker550: Klage på skadefellingstillatelse på grågås, Frogn
 • ma. 17. juni 2019
 • 555: Tillatelse til nedgraving av høyspentkabel i Lilleøya naturreservat, Bærum
 • ma. 19. aug. 2019 (!)
 • 554: Dispensasjon til å arrangere orienteringsløp innenfor Slattumsrøa naturreservat, Nittedal
 • to. 22. aug. 2019 (!)
 • 579: Søknad om utvidelse av brygge i Solbukta, Frogn
  580: Støtte til klage på Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum, felt BS2, BKB1, GP1, VNS1 og V1, Eidsvoll
  581: Bogerudveien 15
  584: Klage på saksbehandlingsrutiner knyttet til vedtatt detaljreguleringsplan 0101 R9901 Jølsen Næringsområde, Lillestrøm
  596: Bevaring og tilrettelegging av naturområdene på Fornebu, Bærum
  601: Klage på klare brudd på vilkår i dispensasjon gitt til Rullestadvann–Midtsjøvann senkningslag, Nordre Follo
  602: Behov for overordnet plan som sikrer langsiktig ivaretakelse av naturverdiene i Bergerskogen, Nesodden
  606: Løse katter ved Østensjøvannet
  608: Behov for en samlet vurdering av miljøbelastningen fra Jølsen næringsområde, Lillestrøm
  631: Uheldig gåsegjerde på Langodden
  638: Vedr. etablering av frisbeegolfbane i viktig og sårbar naturtype langs Hovseterbekken, nordvest for Voksen kirke, Oslo
  639: Klage på vedtak i sak om Kjøltjerndumpa – hekkeplass for rødlistet hettemåke, Ullensaker
 • ti. 29. nov. 2022
 • 645: Klage på gravearbeider ved Røertjern, Nesodden
  649: Merknader til Solbukta Båtforenings fornyede søknad om forlengelse av båtbrygge i Solbukta, Frogn
  515: Forslag om opparbeidelse av tursti/skolevei i myr/våtmark Østliveien–Peer Gynts vei, Nittedal
  552: Ulovlig punktering av måkeegg
  Vis sak nr:  


  Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene oa.birdlife.no, nofoa.no og oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

  All material (text, design, and pictures) under the domains oa.birdlife.no, nofoa.no and oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.