Blank Vedtekter Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Logo


Vedtekter for

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (NOF OA)

Vedtatte vedtekter på foreningens årsmøte 8. februar 1989. Kortnavn vedtatt på styremøte 29. juni 2006. Endring i styrets sammensetning vedtatt på årsmøte 13. mars 2007. Endring om kontingent (§ 6 og 8)vedtatt på årsmøte 13. mars 2012. Endring av styrets sammensetning vedtatt på årsmøte 13.03.2015.


1. Navn

Foreningens navn er Norsk ornitologisk forening avdeling Oslo og Akershus (foreningen for fuglevern). Foreningens kortnavn skrives NOF OA.

2. Formål

Foreningen ser som sine viktigste oppgaver:

 • Å være bindeledd mellom fugleinteresserte i våre to fylker.
 • Å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.
 • Å fremme interessen for og bedre kjennskapet til fuglene og deres livsmiljø.
 • Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.

3. Styre

Foreningens styre består av 7 medlemmer: leder, sekretær, kasserer, naturvernkontakt og 3 styremedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når lederen og minst 3 medlemmer av styret er tilstede.
Redaktøren av foreningens tidsskrift har observatørstatus på styremøtene.
Styrevedtak treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Lederen innkaller til styremøte når hun/han eller minst 3 andre medlemmer av styret finner det nødvendig.
Styret skal føre møtereferat fra styremøtene. Referatet sendes til lokallagene.
Styret fordeler selv ansvaret for egne oppgaver og oppnevner nødvendige komiteer, utvalg og tillitsrepresentanter – og gir disse retningslinjer eller instrukser.
Styret utnevner foreningens tidsskriftredaktør.

4. Valg

Alle valg under dette punkt skal avgjøres ved simpelt flertall og foretas av årsmøtet dersom ikke annet er nevnt.
Dersom det er foreslått flere kandidater enn det er ledige verv, skal det foretas skriftlig valg. Valgene skal foretas ved separate avstemninger.
Lederen velges særskilt og for to år av gangen. De øvrige medlemmene av styret velges også for to år av gangen, men slik at 2 representanter er på valg hvert år.
Styret velger selv sin sekretær og kasserer.
De to vararepresentantene velges av årsmøtet med 2 års funksjonstid. En vararepresentant er på valg hvert år.
Ingen kan velges inn i styre eller til annet verv, uten på forbånd å ha sagt seg villig til å ta imot valg. Det skal velges en person til å revidere regnskapet.
Det skal velges en valgkomité på to medlemmer for to år av gangen. Det sittende styret foreslår kandidatene.
Valgkomiteens forslag til valg samt eventuelle andre forslag fra styret til vedtak på årsmøtet skal ligge ved årsmøteinnkallingen.
Fraværende medlemmer kan avgi skriftlig forhåndstemme for de i dette punkt nevnte valg. En forhåndsstemmeseddel må være undertegnet og lagt i en forseglet konvolutt påført medlemmets navn. På stemmeseddelen må det klart fremgå på hvilke personer det stemmes på og hvilke verv (leder, styremedlem, revisor eller valgkomite) disse er tiltenkt. En stemmeseddel må ikke inneholde flere navn enn det er ledige verv. Forhåndstemmer må være poststemplet senest 7 dager før årsmøtet.

5. Medlemskap

Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formål og som betaler kontingent.
Æresmedlem kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra styret.
Styret kan ekskludere medlemmer, men vedtaket kan innankes for årsmøtet. Styrets vedtak står ved makt inntil det eventuelt omgjøres av årsmøtet.
Medlemmer som tross purring ikke betaler kontingent kan uten varsel strykes fra medlemslisten.

6. Kontingent

Hovedkontingenten fastsettes av NOF hovedforeningen. Tilleggskontingent for Toppdykker’n (valgfritt) fastsettes av årsmøtet.

7. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste besluttende organ.
Årsmøtet avholdes i februar—mars og styret innkaller medlemmene med minst 2 ukers varsel.
Årsmøtet ledes av foreningens leder og sekretæren er møtets referent.
Faste poster på årsmøtet skal være:

 • Valg av tre medlemmer til tellekorps.
 • Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.
 • Godkjenning av styrets årsberetning, revidert regnskap og forslag til budsjett.
 • Eventuelle komiteer og årsberetninger fra utvalg.
 • Fastsetting av kontingenter.
 • Valg nevnt under punkt 4.
 • Eventuelle resolusjoner.

Avgjørelsene på årsmøtet treffes ved simpelt flertall.
Tellekorpset har plikt til å påse at kun stemmeberettigede avgir stemme. Blanke stemmer teller ikke.
Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være poststemplet senest 15. desember. Forslag til vedtak på årsmøtet må fremsettes skriftlig og være undertegnet. Det kan ikke fremmes eller voteres over saker som ikke står på dagsorden.
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom det finner det nødvendig eller dersom minst 1/4 av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig krever dette.

8. Tidsskrift

Foreningen utgir tidsskriftet Toppdykker’n som distribueres til alle medlemmer som betaler tilleggskontingent, jf. § 6.

9. Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan vedtas av årsmøtet med et flertall som utgjøres av minst 2/3 av de avgitte stemmer (eksklusive blanke stemmer). Forslag til vedtektsendring skal være kunngjort for medlemmene i årsmøteinnkallingen.

10. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare skje dersom et framsatt forslag om oppløsning oppnår et flertall som utgjøres av minst 2/3 av de skriftlig avgitte stemmer (eksklusive blanke stemmer) på 2 etter hverandre følgende, ordinære årsmøter. Et forslag til oppløsning skal være kunngjort i årsmøteinnkallingen.

Ved eventuell oppløsning tilfaller foreningens eiendeler hovedforeningen.

 
Dvergspett Dvergspett
Grønnspett Grønnspett
Gråspett Gråspett
Flaggspett Flaggspett
Hvitryggspett Hvitryggspett
Svartspett Svartspett


Tretåspett


Alle ill.
Trond Haugskott
Tretåspett

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.