Blank Ekskursjoner og møter Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Logo

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus
Saksarkiv

NOF OA er først og fremst en forening for vern av fuglene og deres miljø. Her kan du blant annet følge med på foreningens administrative arbeid, vernesaker, høringer og lignende.
Hva som vises avhenger av innloggingsstatus (intern saksbehandling vises kun for administrasjonen – gjelder også søkefunksjonen).

Flere av sakene legges ut for diskusjon på vår Facebook-gruppe
Fuglevern i Oslo og Akershus

Grå meny  = Dynamisk meny
 
 Emne: 
Høringer: «Varsel om oppstart av detaljregulering, ETERVEIEN 10, 12 og BOGERUDVEIEN 5, Bydel Østensjø, Oslo»
Publisert fr. 23. jan. 2015 kl. 12.43
Status: Arbeidet med saken er avsluttet.
Tidslinje:
• Høringsfrist fredag 23. januar 2015
• Høringsfrist mandag 3. oktober 2016

Diskusjon om saken:
 
 

Den gamle eterfabrikken, nesten øverst i Eterveien (mot Bøler) er nedlagt, og det planlegges et byggefelt med boliger i området. Dette mener vi er uheldig, og skaper et galt landskapsbilde for Østensjøvannet, og legger mer press på området.

Høringen lastes ned fra lenken under. Andre saksdokumenter ligger på kommunens nettside, her >>.

NOF OAs høringssvar lastes ned fra lenken under.


Meldingen har én kommentar
 

JM Norge AS foreslår å omregulere Eterveien 10, 12 og Bogerudveien 5 fra industri til bolig, barnehage, og forretning. Planforslaget er en kombinasjon av lameller i 4-5 etasjer og punkthus i 5-7 etasjer. De eldste byggene til Eterfabrikken foreslås bevart. Planområdet grenser til Østensjøvannet miljøpark i vest og terrenget faller mot Østensjøvannet.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om at konsekvensene av forslaget blir ikke skadelig for Østensjøvann et miljøpark, høyder/fotavtrykk reduseres og andre formål som kultur integreres i den eksisterende bygningsmasse fra Eterfabrikken.

NOF OA og mange andre går mot forslaget, som i for liten grad tar hensyn til områdets store og nasjonalt viktige naturkvaliteter. Enkelte fuglearter risikerer å forsvinne fra Østensjøvannet, med tap av biologisk mangfold som resultat. Dette er uakseptabelt, og vi mener derfor at forslaget må avvises.

Hele saken ligger her >>.

NOF OAs høringssvar lastes ned fra lenken under.


Melding nr. 2 har ingen kommentarer
Pågående saker: 62
Høringer182: Boligregulering på Persilengen, Nesodden
 • fr. 29. april 2011
 • on. 7. jan. 2015
 • on. 10. feb. 2016
 • 395: Melding om oppstart av verneplanarbeid for Gjerimåsan naturreservat, Gjerdrum og Nannestad
 • ma. 11. mai 2015 (!)
 • 406: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Ausenfjellet næringsområde, Sørum
 • ma. 12. okt. 2015
 • fr. 26. feb. 2016
 • 422: Varsling av oppstart områderegulering Høring av strategisk plan for Hovinbyen, Oslo
 • ma. 21. mars 2016
 • 425: Oppstart av detaljregulering for Kvernstua felt B6 mv., Nittedal
 • ma. 30. mai 2016
 • 434: Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale, Maura, Nannestad
 • fr. 19. aug. 2016
 • 430: Oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for Jølsen næringsområde, Fet
 • fr. 9. sep. 2016
 • 451: Oppstart av arbeid med kommunedelplan for naturmangfold, Ski
 • ti. 17. jan. 2017
 • 452: Planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Grasmogrenda næringspark, Nannestad
 • on. 18. jan. 2017
 • 455: Oppstart av reguleringsarbeid og planprogram for Fjellsrud masseuttak, Fet
 • ma. 20. feb. 2017
 • 456: Fv. 156 Bråtan–Tusse, Frogn
 • sø. 26. feb. 2017
 • 457: Områderegulering Nitelva, Skedsmo
 • ma. 20. mars 2017
 • 459: Forvaltningsplan for gjess, Frogn
 • sø. 30. april 2017
 • 462: Reguleringsplan for boligområde på Hval søndre, Sørum
 • on. 21. juni 2017
 • 460: kommuneplan for Oslo, samfunnsdel med byutviklingsstrategi, Oslo
 • fr. 30. juni 2017
 • 461: forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs strekningen Spro-Fagerstrand Fv. 157, Nesodden
 • on. 12. juli 2017
 • 463: Oppstart av regulering og høring av planprogram for Romeriksåsen flerbruksarena, Gjerdrum
 • ma. 7. aug. 2017
 • 464: Detaljreguleringsplan Nedre Bårlibakken, Lørenskog
 • fr. 18. aug. 2017
 • 470: Forslag til områderegulering for Skøyen, Oslo
 • ma. 18. sep. 2017
 • 466: Søknad om mudring og utfylling i Vorma og Minnevika, Eidsvoll
 • on. 20. sep. 2017
 • 483: Oppstart av regulering av områdene omkring Haugen gård og Hammarsvegen, Rælingen
 • ti. 26. sep. 2017
 • 474: Grønmo reguleringsplan, Oslo
 • ma. 2. okt. 2017
 • 479: Radiumhospitalet – kunngjøring av oppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning, Oslo
 • ti. 3. okt. 2017
 • 467: Forslag til områderegulering for Solbergskog, Nesodden
 • on. 11. okt. 2017
 • 478: Oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale for Hektneråsen sør, Rælingen
 • fr. 13. okt. 2017
 • 482: Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner
 • ma. 23. okt. 2017
 • 489: Forslag til detaljregulering av Thorleif Haugs vei, Voksenkollen til boliger, Oslo
 • ma. 6. nov. 2017
 • 490: Detaljregulering for Tangen pukkverk, Nannestad
 • sø. 12. nov. 2017
 • 485: Rensing av sigevann fra Bøler avfallsdeponi, Skedsmo
 • ma. 13. nov. 2017
 • 495: Detaljregulering for Grasmogrenda næringspark, N1, N2, N3 og N5, Nannestad
 • ma. 4. des. 2017
 • 488: Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bliksrudåsen boligområde, Aurskog- Høland
 • fr. 8. des. 2017 (!)
 • 493: Tåjebukta, Håøya – flytebrygge med bølgebryter, Frogn
 • fr. 22. des. 2017
 • 496: Smedstua - offentlig ettersyn av reguleringsplan for nytt næringsområde, Sørum
 • ti. 30. jan.
 • 497: Forslag til detaljregulering for BK1 Engelsrudhagen, Nannestad
 • on. 31. jan.
 • 498: Forslag til detaljregulering for Haugerud, Maura, Nannestad
 • on. 31. jan.
 • 499: Forslag til detaljregulering for Engelsrudhagen øst, Nannestad
 • on. 31. jan.
 • 502: Planprogram og varsling av oppstart for reguleringsplan Bjørkemoen massemottak og næringsområde, Sørum
 • on. 14. mars
 • 503: Forslag til detaljregulering av Bogerudveien 15 til to boligblokker på 4-5 etasjer med sokkeletasje, Oslo
 • ma. 19. mars
 • 504: Ny vannforsyning, Oslo
 • ma. 19. mars
 • 505: Nedlegging av 20 dammer i Akershus: Fet, skedsmo, sørum, Nittedal, Rælingen, Lørenskog
 • ti. 3. april
 • 506: Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for områderegulering Herbergåsen næringspark, Nes
 • ti. 3. april
 • 508: Oppstart av arbeid med reguleringsplan og byggesak for Zinoberveien 128–130, Oslo
 • ti. 10. april
 • 510: Kommunedelplan for Årnes 2017–2030, Nes
 • fr. 25. mai
 • 511: Kommunedelplan 3 Fornebu 2017–2035, Bærum
 • lø. 26. mai
 • 512: Kommuneplan 2018–2042, Nesodden
 • on. 1. aug.
 • 513: Skjøtselsplan for Nestangen, Nes
 • lø. 1. sep.
 • 517: Oppstart av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei i Strømsdalen, Rælingen
 • fr. 21. sep.
 • 518: forslag til detaljregulering av Ammerudveien 300, Huken til grønnstruktur tilrettelagt for idrett-, kultur- og naturopplevelser, Oslo
 • ma. 24. sep.
 • 519: Forslag kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2018-2028, Aurskog-Høland
 • ti. 25. sep.
 • 520: Kommuneplan 2019–2031 arealdelen, Sørum
 • on. 26. sep.
 • 521: Kommuneplan 2018–2035 arealdelen, Nannestad
 • to. 15. nov.
 • 481: Forlengelse av brygge i Solbukta, Frogn
  Vernesaker277: Forslag om vern av Flakstadmåsan, Ullensaker og Nes (for å hindre planer om industriell torvdrift)
  515: Forslag om opparbeidelse av tursti/skolevei i myr/våtmark Østliveien–Peer Gynts vei, Nittedal
  Vis sak nr:  

  Hurtiglenker:

  Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

  Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

  All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.